Advance CAD

Advance CAD je 2D /3D CAD software pro vytváření a úpravu DWG™ souborů, zaměřený na oblast AEC. Jeho jádro je použité v profesních aplikacích CADKON+.

Aktuální verze je Advance CAD 2016. Pro nové uživatele již není Advance CAD dostupný, byl nahrazen programem CADKON+ Basic. Více informací získáte zde.

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

 • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde.
 • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

V CADKON+ existují dva typy záloh:

 • Automatická záloha souboru, která se vytváří v zadaný časový interval do Tempu.
 • Automatická záložní kopie souboru, která se vytváří do adresáře aktuálně otevřeného výkresu při použití funkce "Uložit".

 

Automatická záloha dle časového intervalu

Automatické zálohování vytvoří zálohu výkresu v zadaný časový interval definovaný v minutách (výchozí hodnota je 15 minut; výběr hodnoty 0 minut je stejný jako vypnutí automatického ukládání). Změnu je možné provést proměnnou "SAVETIME".

Výchozí cesta pro ukládání souborů je C:\Users\Uživatelský profil\AppData\Local\Temp. Soubor je ukládán dle nastaveného časového intervalu s příponou *.SV$. Připonu záložního souboru je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné záložní výkres otevřít. Cestu k záložní souborům je možné změnit proměnnou "SAVEFILEPATH".

Všechna zmíněná nastavení jsou dostupná v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

POZNÁMKA: Nepoužívejte příliš krátký čas pro automatické ukládání velkých výkresů, protože uložení velmi velkého výkresu může trvat minutu i více.

 

AUTOMATICKÁ ZÁLOŽNÍ KOPIE PŘI ULOŽENÍ

Záložní kopie výkresu je automaticky uložena při každém použití příkazu "Ulož". Záložní kopie výkresu je uložena do stejného adresáře jako originál výkres a je vytvořena s příponou *.BAK. Připonu záložní kopie výkresu je nutné změnit na *.DWG, aby bylo možné kopii výkresu otevřít.

Změnu nastavení (vyp/zap) je možné provést systémovou proměnnou "ISAVEBAK". Zmíněné nastavení je dostupné v dialogu "Možnosti" v kartě "Obecné". Nastavení je možné vyvolat příkazem "_CONFIG".

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Cyklický výběr aktivujete přidržením klávesy SHIFT+mezerník a kliknutím levého tlačítka myši na objekt. Po kliknutí již není nutné držet klávesy SHIFT+mezerník a mezi více objekty, které leží nad sebou, se přepínáte klikáním levého tlačítka myši. 

Cyklický výběr je možné aktivovat v rámci jakéhokoli příkazu, při výběru objektu a také lze aktivovat bez jakékoli funkce.

Zobrazit odkaz na tento záznam:
 1. Označte výřez a zobrazte dialog Vlastnosti (CTRL+1)
 2. Ve Vlastnostech dohledejte pole Měřítko výřezu a zvolte požadované měřítko.

Poznámka: Měřítko výřezu lze změnit také příkazem "ZOOM". Pokud se dvojklikem přepnete do výřezu, příkazem "ZOOM" zadejte požadované měřítko ve formátu "AA/AAxp" - místo AA/AA zadejte měřítko (např. pro 1:50 zadejte "1/50xp").

Zobrazit odkaz na tento záznam:

CADKON+ obsahuje již předdefinované klávesové zkratky všech základních příkazů. Předdefinované klávesové zkratky jsou totožné s jinými CAD programy (např. s AutoCADem). Kompletní seznam klávesových zkratek CADKON+ ke stažení.

V CADKON+ je možné definovat nové zkratky nebo upravit stávající. Existují dva typy zkratek:

 • volání příkazu pomocí definované klávesy (zkratky) s následným potvrzení klávesou Enter
 • nebo pomocí kombinace kláves s např. klávesou Ctrl. nebo Shift

1. Klávesové zkratky s následným potvrzením klávesou Enter.

Zadejte příkaz PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE) a v dialogu zobrazte kartu Aliasy. Ta zobrazuje již definované zkratky (sezman Aliasy) a jim přiřazené příkazy (pole Příkaz).

 • Pro změnu stávající zkratky ji v seznamu Aliasy vyhledejte, v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný nový příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu se stávající zkratkou.
 • Pro vytvoření nové zkratky klikněte na tlačítko Nový, do pole Alias napište znaky nové zkratky a následně v seznamu Dostupné příkazy vyberte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přiřadit provedete spojení vybraného příkazu s novou zkratkou.

Tip:

Také je možné využít stávající PGP soubor zkratek z AutoCADu. Opět v kartě Aliasy v dolní části dialogu zvolte tlačítko Importovat…, v zobrazeném dialogu pro vybrání souborů přepněte v nabídce Soubory typu na Soubory aliasů AutoCAD (pgp), následně vyhledejte příslušný acad.pgp soubor. Například výchozí soubor klávesových zkratek pro AutoCAD LT 2013 je umístěn v C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD LT 2013/UserDataCache/cs-CZ/Support.
Pokud klávesové zkratky chcete upravovat v externím textovém souboru, např. v Notepadu, tak je nutné nejprve opět z karty Aliasy provést export do formátu *.pgp nebo *.ica. Po provedené úpravě takto vzniklého textového souboru je nutné jej opět importovat.

 

2. Druhou možností pro volání zkratek jsou zkratky volané pomocí spojení kláves CTRL+další znak, ALT+další znak, CTRL+ALT+ další znak, CTRL+SHIFT+další znak nebo ALT+SHIFT+další znak. Nastavení se provádí v kartě Klávesnice příkazu PŘIZPŮSOBENÍ (_CUSTOMIZE). Způsob přiřazení zkratek je obdobný jako již výše popsaný způsob u Aliasů. V dostupných příkazech pro připojení klávesové zkratky nejsou však příkazy CADKONu, ale pouze příkazy AdvanceCADu (CAD jádra).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Problém je ve výkresech, kde je použito velké množství hladin. Často to bývá v případech, kdy do Vašeho výkresu je připojeno několik externích referencí.

V těchto případech zadejte na příkazové řádce proměnnou "MAXSORT" a zadejte vyšší číslo (počet hladin).

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Zobrazení dialogových oken řídí proměnná "FILEDIA".

 • Hodnota 0 = dialogová okna nejsou zobrazena, cesty k souborům se vypisují pouze do příkazové řádky
 • Hodnota 1 = dialogová okna jsou zobrazena (výchozí nastavení)
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Vše ohledně měřítek vkládaných bloků závisí na jednotkách v jakých je zdrojový blok vytvořen a dále na nastavení příslušných proměnných. Základní proměnnou řídící měřítko vkládaných bloků do výkresu je "INSUNITS", která pro každou konkrétní jednotku má vlastní jedinečnou hodnotu, např. pro metry je to hodnota 6, pro milimetry je to 4 a měla by být správně nastavena v každém výkresu.

Bloky vkládané do aktuálního výkresu by měly mít ve svém zdrojovém výkresu nastavenu hodnotu proměnné "INSUNITS" podle jednotek, v nichž jsou bloky vytvořeny. Pro kontrolu a případnou nápravu problému otevřete jako samostatný výkres některý z bloků, které se chybně vkládají. Pomocí Vzdálenosti odměřte některou část objektu pro zjištění, zda je kreslen v metrech nebo milimetrech. Pokud bude v metrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 6. Pokud bude v milimetrech, tak zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu 4. Výkres uložte. Následně otevřete výkres, do něhož budete chtít blok vkládat a taktéž zde zadejte na příkazovou řádku "INSUNITS" a nastavte hodnotu podle aktuálních jednotek. Proveďte vložení bloku, nyní by se již měl vkládat ve správném jednotkovém měřítku.

V případě starších výkresů nebo bloků vytvářených ve starších verzích CADu, kde proměnná "INSUNITS" nebyla definována, je načtením těchto výkresů do novějších verzí CADu nastavena automaticky "INSUNITS" = 0. V tomto případě řídí správný převod měřítka jednotek proměnná "INSUNITSDEFSOURCE". Tu v aktuálním výkresu, do něhož budete vkládat tyto bloky nastavte na hodnotu odpovídající jednotkám, v nichž jsou bloky tvořeny, pro metry "INSUNITSDEFSOURCE" = 6, pro milimetry "INSUNITSDEFSOURCE" = 4. Tímto nastavením nebudete muset ukládat do všech výkresů s bloky konkrétní hodnotu pro "INSUNITS". Pozor, to ale platí pokud výkresy pocházejí ze starších verzí a tím pádem se automaticky nastavuje "INSUNITS" = 0.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Ukládání náhledů výkresu řídí systémová proměnná "RASTERPREVIEW"

 • Hodnota 0 = náhledy se společně s výkresem neukládají.
 • Hodnota 1 = náhled je uložen společně s výkresem.
Zobrazit odkaz na tento záznam:

Na příkazové řádce zadejte proměnnou "VPCONTROL" a její hodnotu nastavte na 0.

UPOZORNĚNÍ:

Tato proměnná je k dispozici v Advance CAD a CADKONu+ od verze 2015.

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Může se jednat o výkres z AutoCADu, ve kterém jsou použita měřítka poznámek, která mimo jiné ovlivňují i rozteče (zobrazení) čar v modelovém prostoru.

CADKON+ neumí pracovat s měřítky poznámek, takže je nutné tuto funkčnost vypnout.

Do příkazové řádky zadejte proměnnou "MSLTSCALE" a její hodnotu nastavte na 0 (nula). Následně regenerujte (příkaz "REGEN") výkres v modelovém prostoru. 

Zobrazit odkaz na tento záznam:

Způsob zobrazení textů se řídí proměnnou "QTEXTMODE".

 • Hodnota 0 = texty jsou zobrazeny
 • Hodnota 1 = texty jsou potlačeny, místo textu se zobrazí rámeček (nastavení pro rychlejší překreslování velkých výkresů)