Autodesk Advance Steel

Advance SteelAdvance Steel je softwarový balík pro tvorbu detailů ocelových konstrukcí. Obsahuje specializovaná makra pro vytváření běžných spojů a dalších konstrukčních prvků, jako jsou schody, zábradlí, žebříky, ztužidla a portálové rámy. Kromě toho automaticky generuje plně okótované výrobní výkresy, výpisy materiálu a NC data pro dílenské CNC stroje..

Aktuální verze je Autodesk Advance Steel 2025, která byla vydána 4. 4. 2024.

Více informací o produktu naleznete zde...

 

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde
26. 04. 2023
N/A

Aplikace pro aktualizaci aplikací Autodesk

30. 05. 2014
796 KB

Aktualizace pro Advance Steel 2015 a Advance Concrete 2015. Aktualizace je určena pro ty, kteří mají zároveň nainstalovaný Advance CAD 2015 se SP1.

Tento dokument popisuje nejdůležitější vylepšení v aktualizaci Service Pack 2 pro Advance Steel 2014.

AS COM / .NET API
• COM API má přístup ke všem vlastnostem děr jako typ díry a rozšířeným parametrům.
• .NET API vrací všechny objekty včetně svarů, ohýbaných plechů a nosníků proměnné výšky.
• COM API:IBoltHoleDefinition lze použít také pro vlastnosti objektu díra, nejen pro díry od šroubu.
• Všechny vlastnosti svarů lze vyhledávat pomocí rozhraní COM API.
• .NET API může získat informace o připojených objektech jako rozhraní COM API.
• Rozhraní API .NET poskytuje informace o metodě spojení (montážní nebo dílenské).
• .NET API také používá parametry pro názvy složek.


VÝPISY
• [13601] V konkrétním případě nebylo možné vytvořit seznam s obsahem "Kotvy na montáži". Toto je vyřešeno.


TVORBA VÝKRESŮ
• [13687] Nově vytvořené manuální kóty s využitím prefereovaného uchopení na  systémovou osu se již nepřesunují během aktualizace výkresu.
• Byl vyřešen specifický případ, kdy nebylo možné vyvolat dialog nastavení tisku ze Správce dokumentů.


GAM
• Profily s uživatelskými jmény jako vlastníka jsou správně sloučeny nástrojem Konverze databází.

PŘÍPOJE
• [13563] Deska na stojině nosníku:Byl opraven návrh/posouzení přípoje podle AISC.
• [13665] Ohybově tuhá čelní deska: Nastavení vzdálenosti od kraje pro šroub upravuje plech správně.
• [13661] Oboustranný přípoj úhelníkem: Bylo opraveno posouzení "Minimální vzdálenosti šroubu od hrany" v modulu AISC.
• [13695] Deska na stojině nosníku: Obrys plechu odpovídá obrysu příruby i v případě, že příruba je nakloněná.
• [13748] Ohybově tuhá čelní deska: Posouzení přípoje podle EC3 funguje správně.


LICENCE
• V jednom případě nebylo možné vybrat platformu pro licenci na prohlížení. Toto je vyřešeno.


MODELOVÁNÍ
• [5172] Uchopení koncový bod funguje na rohy ohýbaného plechu.
• Jestliže je nosník proměnné výšky nebo složený nosník použit mezi dvěma úrovněmi z Projekt exploreru, počáteční a koncový bod jsou správně umístěny.
• [13600] Tloušťka plechu pro horní a dolní přírubu nosníku proměnné výšky může být nastavena jednotlivě.
• [13600] Byl vyřešen specifický případ, kdy databáze AddIn způsobovala stabilitní problémy při vytváření nosníku s proměnnou výškou s přírubami z plocháčů.
• [13776] Příkaz Křivka z plechu již neposouvá obrys křivky v jednom specifickém modelu.
• [13776] Byl vyřešen problém s přesností při vytváření křivky z plechu.

Advance Steel 2014 / SP1

Tento dokument popisuje vylepšení v aktualizaci Service Pack 1 pro Advance Steel 2014.

VÝPIS
* [12754] Nový token a aktualizovaný formát výpisu "Point to point", který zobrazuje jednotlivé spoje prvků.
* [12916] Ve výpisech se správně zobrazují materiály rozložených kotev.
* [12996] Byl opraven se zvýrazněním skupiny v konkrétní šabloně výpisu.
* [13262] Byl opraven problém se stabilitou při vytváření extraktu z modelu.
* [13313] Opravena délka ořezu nosníků, které mají zkrácení s úhly v obou směrech.

TVORBA VÝKRESŮ
* Nový default nastavuje jedinečné názvy řezů ve výkresech s více prvky.
* Nová možnost vytisknout více výkresů do jednoho PDF souboru.
* Nová možnost pro kótování úprav pro svary ve výkresech jednotlivých dílů.
* Lepší zobrazení čáry ohýbaného plechu ve výkresech.
* Lepší zobrazení nosníků, které mají nové úpravy hran a rohů.
* [7164] Byl opraven konkrétní případ, kdy se na sestavných výkresech nezobrazovaly viditelné hrany.
* [7625] Byl opraven jeden konkrétní případ, kde nebylo možné vytvořit výkres plechu kvůli kolizím.
* [7801] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se na sestavných výkresech skryté hrany zobrazovaly jako viditelné hrany.
* [9854] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se šrouby špatně umísťovaly na ohýbaný plech.
* [10525] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy nebylo možné vytvořit výkresy objektů, které měly kolizi.
* [11846] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se úprava pro svar na ohýbaném plechu nezobrazovala na sestavných výkresech.
* [12323] Byla opraveno zobrazení čáry přerušující obraz trubek na sestavných výkresech.
* [12492] Text úhlových kót zůstává i po aktualizaci výkresu.
* [12681] Je opraveno mizení čar řezných rovin řezů na jednom konkrétním plechu.
* [12803] Výkresy z kamer mohou zobrazovat celý model.
* [12869] Vylepšená rychlost otevírání výkresů na Advance CADu.
* [12910] Popisy s volbou "Max vzdálenost pro sloučení" jsou také použity v procesech.
* [12928] Je opraven specifický případ, kdy nesprávný stávající výkres byl použit při vytváření výkresu ze Správce výkresových stylů.
* [13029] Kotvy zobrazené jako symbol již nezakrývají kotevní díry.
* [13069] Chytré manuální kóty děr zůstávají zachovány i po aktualizaci výkresu z důvodu změny geometrie.
* [13102] Byl opraven konkrétní problém, kdy u jednoho modelu nešel otevřít Správce dokumentů.
* [13264] Symbol díry otočených děr následuje rotaci v pohledu.
* [13301] Mapování názvu materiálu a povrchové úpravy na výkresech je provedeno automaticky z AstorAddIn.mdb a AstorBase.mdb, pokud není určeno jinak.

GAM
* Nyní je možné zkopírovat celou řádku v editoru tabulek. Změny buněk nebo řádků je třeba potvrdit stisknutím klávesy Enter.
* [12896] Nesprávný jazyk textů v polské instalaci byl opraven.
* [12991] Byl opraven problém se stabilitou v aplikaci Defaulty.
* [13092] Uživatelem definované složené profily lze převést aplikací "Konverze databází".

OBECNĚ
* Instalátor Service Packu zobrazí číslo sestavení.
* Aktualizované šrouby UK XOX o průměru 6 a 8 mm.
* Úchop Střed příruby funguje i na svařované nosníky proměnné výšky.
* Při otevření souboru vytvořeném ve starší verzi se zobrazí se varovná zpráva pro převod souborů.
* [10533] Při zavření aplikace se zobrazí zpráva ohledně vrácení licence.
* [12581] Je možné změnit obrázek téma palety nástrojů v souboru XML.
* [12584] Vylepšená rychlost při kopírování a vkládání detailů.
* [12921] Lepší rychlost připojení Xrefů, je-li neplatná cesta k souborům Xrefu.

IMPORT/EXPORT
* Zlepšená výměna GTC pro svařované nosníky proměnné výšky.
* [12935] Šrouby vytvořené pomocí přípojů se zobrazují i s jejich vlastnostmi v souborech DWF.
* [13018] Import Revit nabízí jako výchozí formát souboru *.gtcx.
PŘÍPOJE
* Nový rozšířený spoj momentovou čelní deskou fungující se svařovaným nosníkem proměnné výšky.
* [7670] Zábradlí: Připojení sloupků z úhelníku umisťuje rameno úhelníku na správnou stranu sloupku.
* [10074] Zábradlí: Vodorovná prostřední tyč zábradlí se přeruší při protnutí sloupků, pokud jsou šikmé vzdálenosti mezi osami jiné než horizontální.
* [10917] Spoje obrysových úprav lze použít v uživatelských přípojích.
* [10988] Přípoj hřebenový styčník lze vytvořit také na profilech z křivky.
* [11421] Přípoj deskou na stojině nosníku také funguje s polynosníky jako připojovanými prvky spoje.
* [11604] Zabetonovaný plech – připojovací úhelník: Možnost změnit tolerance děr a opravená poloha úhelníku na úhelnících, U profilech a trubkách.
* [11771] Manuální šrouby v uživatelských přípojích se aktualizují po modifikaci modelu.
* [11788] Parametrický výpal vytváří svary správně také je-li spoj použit na poly- nebo zkružených nosnících.
* [11794] Zábradlí: Správný ořez sloupku na šikmých podpůrných nosnících.
* [11931] Jednostranná čelní deska funguje s úhelníky jako připojovanými prvky spoje.
* [11955] Manuální úpravy z uživatelských přípojích jsou zachovány v případě, že nosníky jsou dodatečně rozděleny..
* [12418] Přípoj 1 diagonály trubkového ztužidla: Přenos z vodorovného hlavního prvku na svislý funguje správně.
* [12574] Přípoj 1 diagonály trubkového ztužidla: Opraveno pro orientaci s nastavením "Kolmo" s rozvržením "Celkem".
* [12580] Šrouby na roztečné čáry: Volba "Vnější" zobrazí pouze vnější šrouby.
* [12730] Makro pro ztužidlo používá automaticky záznamy v knihovně.
* [13022] Výztuha změnila výchozí stranu při vytvoření na U profilu tak, aby výztuha byla ihned viditelná.
* [13023] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy nebyla využívána knihovna parametrů makra pro spirálové schodiště.
* [13032] Přípoje 1 diagonály trubkového ztužidla lze vytvořit, i když připojované nosníky jsou šikmé nebo vybočené.
* [13039] Příhradový nosník: Opraven parametr zarovnání při použití záznamu parametrů z knihovny.
* [13042] Rámový roh s náběhem: Byl opraven konkrétní případ, kdy přípoj byl vytvořen na opačné straně sloupu.
* [13042] Byl vyřešen konkrétní případ, kdy přípoj jednostrannou čelní deskou nebyl správně vytvořen na zkružených nosnících.
* [13049] Oboustranná čelní deska: Byl opraven konkrétní případ, kdy čelní desky byly vytvářeny otočené.
* [13123] Makro rozdělení a spojení momentovým přípojem opět funguje.
* [13138] Byl opraven jeden konkrétní případ, kde se jednostranný čelní plech nekopíroval správně při vícenásobném kopírování.
* [13178] Deska na stojině nosníku: Zápustné šrouby vytvářejí odpovídající díru.
* [13238] Parametrický výpal funguje správně na zrcadlených U profilech.
* [13243] Výztuha podle UCS je správně vytvořena, i když bod vložení není na systémové nosníku.
* [13251] Výztuha se správně vytváří i na zrcadlených U profilech.
* [13261] Šikmý přípoj úhelníky se správně vytváří i na zkružených připojovaných nosnících.

MODELOVÁNÍ
* Projekt Explorer umožňuje vypnutí vybrané skupiny.
* Kopie vlastností funguje se svařovanými nosníky proměnné výšky.
* Svařovaný nosník proměnné výšky má vylepšené výchozí úpravy pro svary.
* Zkrácení podle USS funguje i na ohýbaném plechu.
* Vylepšený úchop průsečík rastru.
* [362] Složené nosníky se nyní zobrazují stejnou barvou v 2D drátovém modelu i  realistickém zobrazení.
* [5235] Vylepšené rozpoznávání shodnosti kopírovaných ohýbaných plechů.
* [10626] Lepší výsledky pro úpravy plechů u příkazu rozdělení plechu čarou.
* [12279] Nosníky mají všechny požadované uzlové body v nastaveném kolmém pohledu.
* [12327] Dva Xrefy vložené v GSS již mezi sebou nevytvářejí kolize.
* [12427] Dotazy na ohýbané plechy také ukazují vazby ohýbaného plechu.
* [12867] Uživatelské atributy mohou být přiřazeny základovým patkám.
* [12872] Byl opraven problém s polynosníky po rozložení zábradlí.
* [12891] Opraven problém s rozviny kónických ohýbaných plechů.
* [12909] Byl vyřešen konkrétní případ, kdy nebylo možné vytvořit ohýbaný plech.
* [12919] Externí reference s Advance Steel objekty jsou po otevření viditelné ve stínovaném režimu.
* [12952] Byl vyřešen problém se stabilitou při zavření dialogového okna s vlastnostmi šroubů po změně tolerance otvoru bez potvrzení.
* [12955] Odebráno upozornění při změně kopírovaných pohledů na model.
* [12958] Opravena grafická reprezentace na jednom modelu uživatele.
* [12993] Vylepšený pokos paralelních desek.
* [13038] Byl opraven konkrétní případ, kdy oříznutí plechu podle USS neprotáhlo plech.
* [13109] Objekty jsou viditelné při orbitu i poté, co byly objekty neoznačené.
* [13144] Opraven problém se znázorněním kuželových zvláštních dílů.
* [13150] Opraven report diagnostiky pro záporné zkrácení svařovaných nosníků proměnné výšky.
* [13212] Objekty mohou být znovu vybrány po použití "Zobrazit vše" z Projekt Exploreru.
* [13272] Volba Multi-editace šroubů zobrazí správný dialog s vlastnostmi šroubů.
* [13322] Je možné změnit uživatelské atributy jednoho objektu složeného profilu.

NC
* Nový default pro zapnutí a vypnutí funkcionality pro gravírování v NC.
* Funguje gravírování plechů v NC.
* Funguje gravírování připojených dílů v NC.
* [12816] Informace o ořezu T profilů v NC je převrácená.
* [12874] Obrysy plechu vzniklé z kruhových úprav jsou v NC souborech zobrazeny oblouky namísto bodů.
* [12914] Kosmetické změny varovných zpráv při vytváření NC souborů svařovaných nosníků proměnné výšky.
* [13027] Byl opraven jeden konkrétní problém s nesprávnými body úprav na plechu.
* [13232] V NC souborech trubek s rozvinutým tvarem byl opraven AK blok.
* [13307] Byl opraven specifický případ s nesprávným ořezem v NC souboru nosníku s obrysovou úpravou.

Poznámka: číslo v závorce [xxx] je referenční GRAITEC Helpdesk.

OBECNĚ
• Byl opraven specifický případ, kdy výběr profilu v přípojích vyvolával chybovou hlášku.
• [11250] Vytvoření zkrouceného ohýbaného plechu respektuje default pro polohu.
• [12220] Byl opraven specifický případ, kdy nebyllo možné vymazat křivku po vytvoření obrysové úpravy.
• [12309] Kónický ohýbaný plech lze také vytvořit mezi stenými obdélníky.

Co je nového v Advance Steel 2013 – SP2
OBECNĚ
• Je možné tisknout výkresy ze Správce dokumentů v ruské verzi instalace.
• Dávkový tisk funguje v turecké verzi instalace.
• Byl opraven speciální případ, kdy se neukončoval příkaz Advance Steel audit.
• [10546] Zvýšení rychlosti při vyvolání místní nabídky po zmáčknutí pravého tlačítka na objekt pro otevření přidruženého výkresu.
• [10671] Oznámení live aktualizace pozná správně nainstalovanou verzi.
• [11116] Vyřešen stabilitní problém s oknem náhledu a paletou nástrojů.
• [11266] Instalace Service Packu umožňuje aktualizaci Advance CADu jako jediné aktualizace.
VÝPISY
• [8553] Aktualizovány obrázky šikmých ořezů pro L a Z profily.
• [10788] Ohýbané plechy se již nezobrazují ve výpisech montážních šroubů.
• [10867] Byl opraven konkrétní problém, kde množství šroubu ve výpisech nebyl zobrazen správně.
• [11464] Matice a podložky jsou opět správně seskupeny ve výpisech rozložených šroubů.
VÝKRESY
• [10472], [10748], [10772] a [11276] Opraveny některé případy, kde manuální kóty nedržely své umístění po aktualizaci výkresu.
• [10498] Token %Position se ve výkresech hlavních dílů – roštů – správně vyplňuje.
• [10561] Token "Množství" (Quantity) v záhlaví je správně aktualizován.
• [10608] Opraveno množství v nadpisech výkresů manuálně vytvořených dílců.
• [10789] Hodnoty atributů v razítku výkresu se zachovávají při rozložení výkresu.
• [10805] Body skrytách hran uživatelských profilů jsou správně zohledněny ve výkresových stylech.
• [10904] Pohledy na úpravy svaru ignoruje díry přes okraj plechu.
• [11061] CAD čáry jsou zobrazeny v rozložených výkresech.
• [11073] Šrafy zůstávájí v oříznutých detailech.
• [11128] Byl opraven stabilitní problém při vytváření značky revize s otevřeným Projekt Explorerem.
• [11133] Vytvořené výkresy jsou ve správné nastavené verze formátu souboru.
• [11195] Byl opraven konkrétní problém se stabilitou při vytváření sestavného výkresu.
• [11209] Výkresy z kamer jsou automaticky přiregistrovány k modelu.
• [11225] A konkrétní chybu při otevření Správce dokumentů je opravena.
• [11247] Byl opraven konkrétní případ, kdy se revizní obláčky nepřidali do potřebných míst.
• [11370] Token "Assembly" neukazuje žádnou hodnotu, pokud není použita vlastnost Sestava.
• [11392] Vlastnost hladiny "Netisknutelná" se správně používá pro revizní obláčky.
• [11438] Byl opraven konkrétní problém se stabilitou při použití výkresových stylů, které měly nastaveno "XY výřez" výběrem.
PŘÍPOJE
• [10394] „Vytvořit přípoj ve skupině přípojů” zachovává přípoje ve skupině, pokud jsou nosníky identické.
• [10502] Přípoj Jednostranný čelní plech: byl opraven jeden případ, kdy byl připojovaný nosník celý odříznut.
• [10570] Lze modifikovat prvky patřící ke skupině přípoje.
• [10644] Byl opraven jeden případ, kdy přípoj zmizel po změně jeho parametrů.
• [10648] Byl opraven konkrétní případ, kdy se nevytvářel přípoj jedné diagonály.
• [10669] Byl opraven stabilitní problém s opakovaným použití příkazu „Vytvořit přípoj ve skupině přípojů, vícenásobně“ (_AstM13TransferConsAsSlaveMulti).
POSUZOVÁNÍ PŘÍPOJŮ
• [11150] EC3: Oprava v přípojích ztužidel pomocí styčníkového plechu-Posouzení na mezi únosnosti
• [11430] EC3:Oprava v Jednostranný čelní plech-Otlačení šroubů na hlavním nosníku
MODELOVÁNÍ
• [10239] Problém s neexistující kolize je opravena.
• [10376] Byl opraven speciální případ, kdy byly auditem hlášeny neexistující chyby.
• [10459] Byly opraven speciální případ, kdy se plech zkonvertovaný z verze 2012 do verze 2013 nezobrazoval správně.
• [10609] Byl opraven problém s ukládáním modelu po použití příkazu kopie a uchopení zdánlivý průsečík.
• [10675] Byl vyřešen stabilitní problém se stavebně technickou kontrolou ve speciálním případě.
• [11238] Problém A stabilitu během objektu úsek je opraven.
• [11264] Opraven problém se šrouby na poly-nosnících.
NC
• [10236] Ruské znaky se v NC souborech zobrazují správně.
• [10690] CAM soubory tenkostěnných profilů lze vytvořit v Advance Steelu běžícím na AutoCADu 2013.
• [10810] NC- neautomatický podpis pozice pro SI blok funguje správně.
• [11447] Úpravy pro NC (powder blok) označí soubor na vyžadující aktualizaci ve Správci souborů
GRAITEC Co je nového v Advance Steel 2013 – SP2
POLOŽKOVÁNÍ
• [10735] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy identické schodnice nedostaly stejné číslo položky.
• [11459] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy stejné plechy nedostaly stejný název plechu.
Poznámka:
Číslo v závorkách [xxx] značí číslo problému v systému GRAITEC Helpdesk.

OBECNĚ
• Je opraven problém se stabilitou po tisku výkresů a ukončení aplikace.
• Je k dispozici německý soubor nápovědy.
• Aktualizována ruská lokalizace.
• [10268] Opraveno používání šablony při spuštění bez Úvodní obrazovky.

VÝPISY
• [9724] Opraveno seskupování ve strukturovaných výpisech pro manuálně přiřazené díly dílců.
• [10086] Uživatelské atributy hlavních dílů, které obsahují prefixy, se zobrazují na výpisech dílců.
• [10147] Identické šrouby, které mají rozdílnou položku, se v kusovníku vypisují na více řádkách.

VÝKRESY
• Opraveny dva problémy s novou svařovací čárou ve výkresech. Svarové čáry nyní následují detail, pokud je tento posunut a také se přizpůsobují změnám měřítka.
• [7648] Je opraven problém se stabilitou při otevírání více výkresů ze Správce dokumentů.
• [8477] Opraven problém se zobrazení barvy symbolu šroubu na Advance CADu.
• [9446] Byl vyřešen specifický případ, kdy vymazané kótovací body se znovuobjevily po aktualizaci výkresu.
• [9447] Token POS_NUM je aktualizován správně na výkresech odstraněných ze Správce dokumentů.
• [9652] Příkaz Multi-Edit funguje na výkresech se svarovými čárami.
• [9652] Symbol reprezentace svarové čáry se vystřeďuje k vybraným bodům.
• [9656] Středové značky se objevují na řezech (pokud jsou definované ve výkresovém stylu).
• [9663] Správce dokumentů aktualizuje náhled na změněné výpisy na výkresu okamžitě.
• [9666] Byl vyřešen specifický případ, kdy manuální kótovací čáry změnily polohu po aktualizaci výkresu.
• [9822] Byl vyřešen specifický případ, kdy popisy a kóty byly vymazány po aktualizaci výkresu.
• [9959] Byl vyřešen specifický případ, kdy kotvy dostaly nesprávné označení dílu.
• [10053] Byl vyřešen specifický případ, kdy výkresy vytvořené pomocí kamer nezobrazovaly všechny prvky.
• [10163] Tisk používá správně přiřazený soubor CTB.
• [10194] Opraven tisk stínovaných modelů do PDF.
• [10277] Je možné změnit šrafování řezu poté, co je výkres vytvořen.
• [10281] Byl vyřešen specifický případ, kdy mizely kóty byly z rozložených výkresů.
• [10238] Byl opraven stabilitní problém při přejmenovávání výkresů ve Správci dokumentů.

DSTV
• [9438] Spřahovací trny s rozdílnými délkami připojenými ke stejnému prvku se v DStV-BOM zobrazují správně.

GRAITEC ADVANCE MANAGER
• [9896] Je možné přenést kotvy z verze 2012 do 2013 pomocí funkcionality Import/Export.
• [9924] Byl opraven stabilitní problém v aplikaci Defaulty s uživatelskou databází.
• [9925] Byl opraven specifický problém z konverzí preferencí z verze 2012 do 2013.

IMPORT/EXPORT
• [8933] Import CIS/2 importuje také označení dílů.
• [9619] Mapování ve funkcionalitě import/export v Advance Steel 2013 funguje po instalaci verze 2013.
• Několik vylepšení v importu betonových objektů.

POSUZOVÁNÍ PŘÍPOJŮ
• Několik vylepšení posouzení přípojů podle EC3.

PŘÍPOJE
• Několik vylepšení a oprav v nových uživatelských přípojích.
• Vylepšené mezerování v nových makrech střešní/stěnové vzpěry/táhla.
• [6843] Přípoj Sloup dvojitý nosník: Opraven kosmetický problém s překreslováním.
• [7026] Přípoj patní deska trubky: Opraven tvar plechu prstence pro případ šikmých sloupů.
• [8893] Přípoj úhelníky: Možnost otočit šrouby funguje s obdélníkovými trubkami.
• [9296] Přípoj jednostranný čelní plech: Je možné změnit polohu šroubu.
• [9318] Styk přes příložky: Opraven styk spoje.
• [9455] Zábradlí: Opraveno ořezávání šikmého okopu podle sloupků.
• [9520] Komponenty uživatelských přípojů: Manuální úpravy se zachovávají také v případě, že je vybraná volba „vytvořit svar“.
• [9520] Uživatelské přípoje: Závislé přípoje se modifikují podle řídícího přípoje správně.
• [9739] Uživatelské přípoje: Ohýbané plechy jsou podporovány funkcionalitou uživatelské přípoje.
• [9744] Šrouby na plechu komponenty uživ. přípoje se správně modifikují posunutí plechu nebo rotaci.
• [9828] Přípoj 2 vaznic plechem: Opraveno načítání knihovny.
• [9851] Výztuhy: Opravena poloha horní/dolní pro poloviční výztuhy.
• [9892] Byl opraven problém se stabilitou knihovny přípojů.
• [9901] Střešní vzpěry/táhla: Byl vyřešen specifický případ, kdy přípoj nemohl být vytvořen.
• [9902] Komponenta uživ. přípoje distanční plech k šroubu: Zachovává přiřazenou polohu šroubu.
• [9904] Komponenta uživ. přípoje distanční plech: Opraveno zešednutí neaktivních polí.
• [9906] Komponenta uživ. přípoje plech k hraně plechu: Vylepšeno polohování plechu.
• [9956] Připojení 2 vaznic ohýbaným plechem: Opraveno zešednutí aktivních polí.
• [9957] Metsec paždík ke sloupu: Aktualizovaný průměr šroubu pro širokou kontaktní plochu.
• [10010] Uživatelské přípoje zachovávají přiřazení šroubů.
• [10012] Komponenta uživ. přípoje šroub na nosníku: opraveno polohování na zkrácených nosnících.
• [10014] Komponenta uživ. přípoje Nosník na objekt, reference k objektu: Opraveno polohování pro odsazení nosníky.
• [10096] Byl opraven problém s nadměrně velkými boxy přípojů v některých případech.
• [10180] Přípoj 2 vaznic plechem: Rozdělení pole šroubů pro umožnění jednotlivých děr ve vzpěrách.
• [10218] Zábradlí: Opraveno připojení sloupků s T-plechy.
• [10225] Přípoj jednoduchý styčník: Byl opraven jeden problém při vytváření přípoje s nastavením parametrů z knihovny.

MODELOVÁNÍ
• Je možné otevřít dialogový panel uživatelského přípoje pomocí místní nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši.
• Byl opraven problém se stabilitou kruhového pole.
• [6140] Vylepšena rychlost uchopovacích bodů průsečík a zdánlivý průsečík.
• [9331] Byl opraven jeden případ, kdy nebylo možné správně nastavit hloubku díry v plechu.
• [9359] Rozložení objektů na ACIS tělesa zachovává obrysové úpravy.
• [9535] Polynosníky lze rozložit na ACIS tělesa také na AdvanceCADu.
• [9664] Složené nosníky se na AdvanceCADu korektně zrcadlí.
• [9783] Byl opraven jeden případ, kdy se díry nevrtaly skrze ohýbaný plech.
• [9829] XYZ filtry fungují také na posunutém USS.
• [9854] Byl vyřešen jeden případ, kdy se šrouby na ohýbaném plechu neumísťovaly korektně.
• [9866] Definice míst souřadného systému na uživatelském průřezu se chytá obrysových bodů.
• [9978] Byl opraven jeden případ se skriptem na jednom modelu.
• [10370] Kruhový plech znovu funguje.

POLOŽKOVÁNÍ
• [9285] Otočené šrouby již nevytvářejí rozdílené číslo hlavního dílu.
• [9610] Byl vyřešen jeden případ, kdy přípojem řízený objekt změnil své číslo položky, poté co byl vytvořen identický přípoj.
• [9740] Byl opraven jeden případ, kdy standardní díl – šablona nedostala v modelu správné číslo dílce.

Poznámka:
Číslo v závorkách [xxx] značí číslo problému v systému GRAITEC Helpdesk.

Určeno pro Advance Steel 2012 s SP 2

17. 12. 2012
183 MB
17. 12. 2012
147 MB