Autodesk Advance Steel

Advance SteelAutodesk Advance Steel je jako nadstavba aplikace AutoCAD, nebo jako samostatně funkční produkt určen k vytváření výkresů ocelových konstrukcí.

Aktuální verze je Autodesk Advance Steel 2022, která byla vydána 7. 4. 2021.

Více informací o produktu naleznete zde...

 

 

 

 

 

Chcete rozšířit své znalosti a využívat váš program naplno?

  • Přijďte k nám na školení. Aktuální termíny pro učebny v Praze a Brně jsou zde
  • Zůstaňte v kanceláři a přihlaste se na naše bezplatné webináře. Aktuální termíny jsou zde

Aktualizace třídění v šabloně "Vykres - Strukturovany vypis - srouby.dwg" pro Advance Steel 2015. Tímto souborem nahraďte stávající soubor ve složce  \ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2015\Shared\Support\BOMTemplates.

30. 05. 2014
796 KB

Aktualizace pro Advance Steel 2015 a Advance Concrete 2015. Aktualizace je určena pro ty, kteří mají zároveň nainstalovaný Advance CAD 2015 se SP1.

Aktualizace třídění v šabloně "Vykres - Strukturovany vypis - srouby.dwg" pro Advance Steel 2014. Tímto souborem nahraďte stávající soubor ve složce  \ProgramData\Graitec\Advance Steel\2014\Shared\Support\BOMTemplates.

Tento dokument popisuje nejdůležitější vylepšení v aktualizaci Service Pack 2 pro Advance Steel 2014.

AS COM / .NET API
• COM API má přístup ke všem vlastnostem děr jako typ díry a rozšířeným parametrům.
• .NET API vrací všechny objekty včetně svarů, ohýbaných plechů a nosníků proměnné výšky.
• COM API:IBoltHoleDefinition lze použít také pro vlastnosti objektu díra, nejen pro díry od šroubu.
• Všechny vlastnosti svarů lze vyhledávat pomocí rozhraní COM API.
• .NET API může získat informace o připojených objektech jako rozhraní COM API.
• Rozhraní API .NET poskytuje informace o metodě spojení (montážní nebo dílenské).
• .NET API také používá parametry pro názvy složek.


VÝPISY
• [13601] V konkrétním případě nebylo možné vytvořit seznam s obsahem "Kotvy na montáži". Toto je vyřešeno.


TVORBA VÝKRESŮ
• [13687] Nově vytvořené manuální kóty s využitím prefereovaného uchopení na  systémovou osu se již nepřesunují během aktualizace výkresu.
• Byl vyřešen specifický případ, kdy nebylo možné vyvolat dialog nastavení tisku ze Správce dokumentů.


GAM
• Profily s uživatelskými jmény jako vlastníka jsou správně sloučeny nástrojem Konverze databází.

PŘÍPOJE
• [13563] Deska na stojině nosníku:Byl opraven návrh/posouzení přípoje podle AISC.
• [13665] Ohybově tuhá čelní deska: Nastavení vzdálenosti od kraje pro šroub upravuje plech správně.
• [13661] Oboustranný přípoj úhelníkem: Bylo opraveno posouzení "Minimální vzdálenosti šroubu od hrany" v modulu AISC.
• [13695] Deska na stojině nosníku: Obrys plechu odpovídá obrysu příruby i v případě, že příruba je nakloněná.
• [13748] Ohybově tuhá čelní deska: Posouzení přípoje podle EC3 funguje správně.


LICENCE
• V jednom případě nebylo možné vybrat platformu pro licenci na prohlížení. Toto je vyřešeno.


MODELOVÁNÍ
• [5172] Uchopení koncový bod funguje na rohy ohýbaného plechu.
• Jestliže je nosník proměnné výšky nebo složený nosník použit mezi dvěma úrovněmi z Projekt exploreru, počáteční a koncový bod jsou správně umístěny.
• [13600] Tloušťka plechu pro horní a dolní přírubu nosníku proměnné výšky může být nastavena jednotlivě.
• [13600] Byl vyřešen specifický případ, kdy databáze AddIn způsobovala stabilitní problémy při vytváření nosníku s proměnnou výškou s přírubami z plocháčů.
• [13776] Příkaz Křivka z plechu již neposouvá obrys křivky v jednom specifickém modelu.
• [13776] Byl vyřešen problém s přesností při vytváření křivky z plechu.

Další informace najdete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=sHN-CH4aBAU

  • Tento soubor aktualizuje šablony pro výpisy materiálu v sekci Advance Steel.
  • Je určen pro českou verzi Advance Steelu 2014.
  • Souborem nahraďte původní soubor ve složce Program/Data/Graitec/Advance Steel/2014/Kernel/Data .
  • Původní soubor zálohujte.

Soubor obsahuje:
1) opravené šablony ze skupiny Položkový výpis (odstranění chybové hlášky Script Error The token does not exist)
2) opravené šablony ze skupiny Strukturovaný výpis (nastavení třídění podle čísla dilce)

Advance Steel 2014 / SP1

Tento dokument popisuje vylepšení v aktualizaci Service Pack 1 pro Advance Steel 2014.

VÝPIS
* [12754] Nový token a aktualizovaný formát výpisu "Point to point", který zobrazuje jednotlivé spoje prvků.
* [12916] Ve výpisech se správně zobrazují materiály rozložených kotev.
* [12996] Byl opraven se zvýrazněním skupiny v konkrétní šabloně výpisu.
* [13262] Byl opraven problém se stabilitou při vytváření extraktu z modelu.
* [13313] Opravena délka ořezu nosníků, které mají zkrácení s úhly v obou směrech.

TVORBA VÝKRESŮ
* Nový default nastavuje jedinečné názvy řezů ve výkresech s více prvky.
* Nová možnost vytisknout více výkresů do jednoho PDF souboru.
* Nová možnost pro kótování úprav pro svary ve výkresech jednotlivých dílů.
* Lepší zobrazení čáry ohýbaného plechu ve výkresech.
* Lepší zobrazení nosníků, které mají nové úpravy hran a rohů.
* [7164] Byl opraven konkrétní případ, kdy se na sestavných výkresech nezobrazovaly viditelné hrany.
* [7625] Byl opraven jeden konkrétní případ, kde nebylo možné vytvořit výkres plechu kvůli kolizím.
* [7801] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se na sestavných výkresech skryté hrany zobrazovaly jako viditelné hrany.
* [9854] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se šrouby špatně umísťovaly na ohýbaný plech.
* [10525] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy nebylo možné vytvořit výkresy objektů, které měly kolizi.
* [11846] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy se úprava pro svar na ohýbaném plechu nezobrazovala na sestavných výkresech.
* [12323] Byla opraveno zobrazení čáry přerušující obraz trubek na sestavných výkresech.
* [12492] Text úhlových kót zůstává i po aktualizaci výkresu.
* [12681] Je opraveno mizení čar řezných rovin řezů na jednom konkrétním plechu.
* [12803] Výkresy z kamer mohou zobrazovat celý model.
* [12869] Vylepšená rychlost otevírání výkresů na Advance CADu.
* [12910] Popisy s volbou "Max vzdálenost pro sloučení" jsou také použity v procesech.
* [12928] Je opraven specifický případ, kdy nesprávný stávající výkres byl použit při vytváření výkresu ze Správce výkresových stylů.
* [13029] Kotvy zobrazené jako symbol již nezakrývají kotevní díry.
* [13069] Chytré manuální kóty děr zůstávají zachovány i po aktualizaci výkresu z důvodu změny geometrie.
* [13102] Byl opraven konkrétní problém, kdy u jednoho modelu nešel otevřít Správce dokumentů.
* [13264] Symbol díry otočených děr následuje rotaci v pohledu.
* [13301] Mapování názvu materiálu a povrchové úpravy na výkresech je provedeno automaticky z AstorAddIn.mdb a AstorBase.mdb, pokud není určeno jinak.

GAM
* Nyní je možné zkopírovat celou řádku v editoru tabulek. Změny buněk nebo řádků je třeba potvrdit stisknutím klávesy Enter.
* [12896] Nesprávný jazyk textů v polské instalaci byl opraven.
* [12991] Byl opraven problém se stabilitou v aplikaci Defaulty.
* [13092] Uživatelem definované složené profily lze převést aplikací "Konverze databází".

OBECNĚ
* Instalátor Service Packu zobrazí číslo sestavení.
* Aktualizované šrouby UK XOX o průměru 6 a 8 mm.
* Úchop Střed příruby funguje i na svařované nosníky proměnné výšky.
* Při otevření souboru vytvořeném ve starší verzi se zobrazí se varovná zpráva pro převod souborů.
* [10533] Při zavření aplikace se zobrazí zpráva ohledně vrácení licence.
* [12581] Je možné změnit obrázek téma palety nástrojů v souboru XML.
* [12584] Vylepšená rychlost při kopírování a vkládání detailů.
* [12921] Lepší rychlost připojení Xrefů, je-li neplatná cesta k souborům Xrefu.

IMPORT/EXPORT
* Zlepšená výměna GTC pro svařované nosníky proměnné výšky.
* [12935] Šrouby vytvořené pomocí přípojů se zobrazují i s jejich vlastnostmi v souborech DWF.
* [13018] Import Revit nabízí jako výchozí formát souboru *.gtcx.
PŘÍPOJE
* Nový rozšířený spoj momentovou čelní deskou fungující se svařovaným nosníkem proměnné výšky.
* [7670] Zábradlí: Připojení sloupků z úhelníku umisťuje rameno úhelníku na správnou stranu sloupku.
* [10074] Zábradlí: Vodorovná prostřední tyč zábradlí se přeruší při protnutí sloupků, pokud jsou šikmé vzdálenosti mezi osami jiné než horizontální.
* [10917] Spoje obrysových úprav lze použít v uživatelských přípojích.
* [10988] Přípoj hřebenový styčník lze vytvořit také na profilech z křivky.
* [11421] Přípoj deskou na stojině nosníku také funguje s polynosníky jako připojovanými prvky spoje.
* [11604] Zabetonovaný plech – připojovací úhelník: Možnost změnit tolerance děr a opravená poloha úhelníku na úhelnících, U profilech a trubkách.
* [11771] Manuální šrouby v uživatelských přípojích se aktualizují po modifikaci modelu.
* [11788] Parametrický výpal vytváří svary správně také je-li spoj použit na poly- nebo zkružených nosnících.
* [11794] Zábradlí: Správný ořez sloupku na šikmých podpůrných nosnících.
* [11931] Jednostranná čelní deska funguje s úhelníky jako připojovanými prvky spoje.
* [11955] Manuální úpravy z uživatelských přípojích jsou zachovány v případě, že nosníky jsou dodatečně rozděleny..
* [12418] Přípoj 1 diagonály trubkového ztužidla: Přenos z vodorovného hlavního prvku na svislý funguje správně.
* [12574] Přípoj 1 diagonály trubkového ztužidla: Opraveno pro orientaci s nastavením "Kolmo" s rozvržením "Celkem".
* [12580] Šrouby na roztečné čáry: Volba "Vnější" zobrazí pouze vnější šrouby.
* [12730] Makro pro ztužidlo používá automaticky záznamy v knihovně.
* [13022] Výztuha změnila výchozí stranu při vytvoření na U profilu tak, aby výztuha byla ihned viditelná.
* [13023] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy nebyla využívána knihovna parametrů makra pro spirálové schodiště.
* [13032] Přípoje 1 diagonály trubkového ztužidla lze vytvořit, i když připojované nosníky jsou šikmé nebo vybočené.
* [13039] Příhradový nosník: Opraven parametr zarovnání při použití záznamu parametrů z knihovny.
* [13042] Rámový roh s náběhem: Byl opraven konkrétní případ, kdy přípoj byl vytvořen na opačné straně sloupu.
* [13042] Byl vyřešen konkrétní případ, kdy přípoj jednostrannou čelní deskou nebyl správně vytvořen na zkružených nosnících.
* [13049] Oboustranná čelní deska: Byl opraven konkrétní případ, kdy čelní desky byly vytvářeny otočené.
* [13123] Makro rozdělení a spojení momentovým přípojem opět funguje.
* [13138] Byl opraven jeden konkrétní případ, kde se jednostranný čelní plech nekopíroval správně při vícenásobném kopírování.
* [13178] Deska na stojině nosníku: Zápustné šrouby vytvářejí odpovídající díru.
* [13238] Parametrický výpal funguje správně na zrcadlených U profilech.
* [13243] Výztuha podle UCS je správně vytvořena, i když bod vložení není na systémové nosníku.
* [13251] Výztuha se správně vytváří i na zrcadlených U profilech.
* [13261] Šikmý přípoj úhelníky se správně vytváří i na zkružených připojovaných nosnících.

MODELOVÁNÍ
* Projekt Explorer umožňuje vypnutí vybrané skupiny.
* Kopie vlastností funguje se svařovanými nosníky proměnné výšky.
* Svařovaný nosník proměnné výšky má vylepšené výchozí úpravy pro svary.
* Zkrácení podle USS funguje i na ohýbaném plechu.
* Vylepšený úchop průsečík rastru.
* [362] Složené nosníky se nyní zobrazují stejnou barvou v 2D drátovém modelu i  realistickém zobrazení.
* [5235] Vylepšené rozpoznávání shodnosti kopírovaných ohýbaných plechů.
* [10626] Lepší výsledky pro úpravy plechů u příkazu rozdělení plechu čarou.
* [12279] Nosníky mají všechny požadované uzlové body v nastaveném kolmém pohledu.
* [12327] Dva Xrefy vložené v GSS již mezi sebou nevytvářejí kolize.
* [12427] Dotazy na ohýbané plechy také ukazují vazby ohýbaného plechu.
* [12867] Uživatelské atributy mohou být přiřazeny základovým patkám.
* [12872] Byl opraven problém s polynosníky po rozložení zábradlí.
* [12891] Opraven problém s rozviny kónických ohýbaných plechů.
* [12909] Byl vyřešen konkrétní případ, kdy nebylo možné vytvořit ohýbaný plech.
* [12919] Externí reference s Advance Steel objekty jsou po otevření viditelné ve stínovaném režimu.
* [12952] Byl vyřešen problém se stabilitou při zavření dialogového okna s vlastnostmi šroubů po změně tolerance otvoru bez potvrzení.
* [12955] Odebráno upozornění při změně kopírovaných pohledů na model.
* [12958] Opravena grafická reprezentace na jednom modelu uživatele.
* [12993] Vylepšený pokos paralelních desek.
* [13038] Byl opraven konkrétní případ, kdy oříznutí plechu podle USS neprotáhlo plech.
* [13109] Objekty jsou viditelné při orbitu i poté, co byly objekty neoznačené.
* [13144] Opraven problém se znázorněním kuželových zvláštních dílů.
* [13150] Opraven report diagnostiky pro záporné zkrácení svařovaných nosníků proměnné výšky.
* [13212] Objekty mohou být znovu vybrány po použití "Zobrazit vše" z Projekt Exploreru.
* [13272] Volba Multi-editace šroubů zobrazí správný dialog s vlastnostmi šroubů.
* [13322] Je možné změnit uživatelské atributy jednoho objektu složeného profilu.

NC
* Nový default pro zapnutí a vypnutí funkcionality pro gravírování v NC.
* Funguje gravírování plechů v NC.
* Funguje gravírování připojených dílů v NC.
* [12816] Informace o ořezu T profilů v NC je převrácená.
* [12874] Obrysy plechu vzniklé z kruhových úprav jsou v NC souborech zobrazeny oblouky namísto bodů.
* [12914] Kosmetické změny varovných zpráv při vytváření NC souborů svařovaných nosníků proměnné výšky.
* [13027] Byl opraven jeden konkrétní problém s nesprávnými body úprav na plechu.
* [13232] V NC souborech trubek s rozvinutým tvarem byl opraven AK blok.
* [13307] Byl opraven specifický případ s nesprávným ořezem v NC souboru nosníku s obrysovou úpravou.

Poznámka: číslo v závorce [xxx] je referenční GRAITEC Helpdesk.

OBECNĚ
• Byl opraven specifický případ, kdy výběr profilu v přípojích vyvolával chybovou hlášku.
• [11250] Vytvoření zkrouceného ohýbaného plechu respektuje default pro polohu.
• [12220] Byl opraven specifický případ, kdy nebyllo možné vymazat křivku po vytvoření obrysové úpravy.
• [12309] Kónický ohýbaný plech lze také vytvořit mezi stenými obdélníky.

Co je nového v Advance Steel 2013 – SP2
OBECNĚ
• Je možné tisknout výkresy ze Správce dokumentů v ruské verzi instalace.
• Dávkový tisk funguje v turecké verzi instalace.
• Byl opraven speciální případ, kdy se neukončoval příkaz Advance Steel audit.
• [10546] Zvýšení rychlosti při vyvolání místní nabídky po zmáčknutí pravého tlačítka na objekt pro otevření přidruženého výkresu.
• [10671] Oznámení live aktualizace pozná správně nainstalovanou verzi.
• [11116] Vyřešen stabilitní problém s oknem náhledu a paletou nástrojů.
• [11266] Instalace Service Packu umožňuje aktualizaci Advance CADu jako jediné aktualizace.
VÝPISY
• [8553] Aktualizovány obrázky šikmých ořezů pro L a Z profily.
• [10788] Ohýbané plechy se již nezobrazují ve výpisech montážních šroubů.
• [10867] Byl opraven konkrétní problém, kde množství šroubu ve výpisech nebyl zobrazen správně.
• [11464] Matice a podložky jsou opět správně seskupeny ve výpisech rozložených šroubů.
VÝKRESY
• [10472], [10748], [10772] a [11276] Opraveny některé případy, kde manuální kóty nedržely své umístění po aktualizaci výkresu.
• [10498] Token %Position se ve výkresech hlavních dílů – roštů – správně vyplňuje.
• [10561] Token "Množství" (Quantity) v záhlaví je správně aktualizován.
• [10608] Opraveno množství v nadpisech výkresů manuálně vytvořených dílců.
• [10789] Hodnoty atributů v razítku výkresu se zachovávají při rozložení výkresu.
• [10805] Body skrytách hran uživatelských profilů jsou správně zohledněny ve výkresových stylech.
• [10904] Pohledy na úpravy svaru ignoruje díry přes okraj plechu.
• [11061] CAD čáry jsou zobrazeny v rozložených výkresech.
• [11073] Šrafy zůstávájí v oříznutých detailech.
• [11128] Byl opraven stabilitní problém při vytváření značky revize s otevřeným Projekt Explorerem.
• [11133] Vytvořené výkresy jsou ve správné nastavené verze formátu souboru.
• [11195] Byl opraven konkrétní problém se stabilitou při vytváření sestavného výkresu.
• [11209] Výkresy z kamer jsou automaticky přiregistrovány k modelu.
• [11225] A konkrétní chybu při otevření Správce dokumentů je opravena.
• [11247] Byl opraven konkrétní případ, kdy se revizní obláčky nepřidali do potřebných míst.
• [11370] Token "Assembly" neukazuje žádnou hodnotu, pokud není použita vlastnost Sestava.
• [11392] Vlastnost hladiny "Netisknutelná" se správně používá pro revizní obláčky.
• [11438] Byl opraven konkrétní problém se stabilitou při použití výkresových stylů, které měly nastaveno "XY výřez" výběrem.
PŘÍPOJE
• [10394] „Vytvořit přípoj ve skupině přípojů” zachovává přípoje ve skupině, pokud jsou nosníky identické.
• [10502] Přípoj Jednostranný čelní plech: byl opraven jeden případ, kdy byl připojovaný nosník celý odříznut.
• [10570] Lze modifikovat prvky patřící ke skupině přípoje.
• [10644] Byl opraven jeden případ, kdy přípoj zmizel po změně jeho parametrů.
• [10648] Byl opraven konkrétní případ, kdy se nevytvářel přípoj jedné diagonály.
• [10669] Byl opraven stabilitní problém s opakovaným použití příkazu „Vytvořit přípoj ve skupině přípojů, vícenásobně“ (_AstM13TransferConsAsSlaveMulti).
POSUZOVÁNÍ PŘÍPOJŮ
• [11150] EC3: Oprava v přípojích ztužidel pomocí styčníkového plechu-Posouzení na mezi únosnosti
• [11430] EC3:Oprava v Jednostranný čelní plech-Otlačení šroubů na hlavním nosníku
MODELOVÁNÍ
• [10239] Problém s neexistující kolize je opravena.
• [10376] Byl opraven speciální případ, kdy byly auditem hlášeny neexistující chyby.
• [10459] Byly opraven speciální případ, kdy se plech zkonvertovaný z verze 2012 do verze 2013 nezobrazoval správně.
• [10609] Byl opraven problém s ukládáním modelu po použití příkazu kopie a uchopení zdánlivý průsečík.
• [10675] Byl vyřešen stabilitní problém se stavebně technickou kontrolou ve speciálním případě.
• [11238] Problém A stabilitu během objektu úsek je opraven.
• [11264] Opraven problém se šrouby na poly-nosnících.
NC
• [10236] Ruské znaky se v NC souborech zobrazují správně.
• [10690] CAM soubory tenkostěnných profilů lze vytvořit v Advance Steelu běžícím na AutoCADu 2013.
• [10810] NC- neautomatický podpis pozice pro SI blok funguje správně.
• [11447] Úpravy pro NC (powder blok) označí soubor na vyžadující aktualizaci ve Správci souborů
GRAITEC Co je nového v Advance Steel 2013 – SP2
POLOŽKOVÁNÍ
• [10735] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy identické schodnice nedostaly stejné číslo položky.
• [11459] Byl opraven jeden konkrétní případ, kdy stejné plechy nedostaly stejný název plechu.
Poznámka:
Číslo v závorkách [xxx] značí číslo problému v systému GRAITEC Helpdesk.

OBECNĚ
• Je opraven problém se stabilitou po tisku výkresů a ukončení aplikace.
• Je k dispozici německý soubor nápovědy.
• Aktualizována ruská lokalizace.
• [10268] Opraveno používání šablony při spuštění bez Úvodní obrazovky.

VÝPISY
• [9724] Opraveno seskupování ve strukturovaných výpisech pro manuálně přiřazené díly dílců.
• [10086] Uživatelské atributy hlavních dílů, které obsahují prefixy, se zobrazují na výpisech dílců.
• [10147] Identické šrouby, které mají rozdílnou položku, se v kusovníku vypisují na více řádkách.

VÝKRESY
• Opraveny dva problémy s novou svařovací čárou ve výkresech. Svarové čáry nyní následují detail, pokud je tento posunut a také se přizpůsobují změnám měřítka.
• [7648] Je opraven problém se stabilitou při otevírání více výkresů ze Správce dokumentů.
• [8477] Opraven problém se zobrazení barvy symbolu šroubu na Advance CADu.
• [9446] Byl vyřešen specifický případ, kdy vymazané kótovací body se znovuobjevily po aktualizaci výkresu.
• [9447] Token POS_NUM je aktualizován správně na výkresech odstraněných ze Správce dokumentů.
• [9652] Příkaz Multi-Edit funguje na výkresech se svarovými čárami.
• [9652] Symbol reprezentace svarové čáry se vystřeďuje k vybraným bodům.
• [9656] Středové značky se objevují na řezech (pokud jsou definované ve výkresovém stylu).
• [9663] Správce dokumentů aktualizuje náhled na změněné výpisy na výkresu okamžitě.
• [9666] Byl vyřešen specifický případ, kdy manuální kótovací čáry změnily polohu po aktualizaci výkresu.
• [9822] Byl vyřešen specifický případ, kdy popisy a kóty byly vymazány po aktualizaci výkresu.
• [9959] Byl vyřešen specifický případ, kdy kotvy dostaly nesprávné označení dílu.
• [10053] Byl vyřešen specifický případ, kdy výkresy vytvořené pomocí kamer nezobrazovaly všechny prvky.
• [10163] Tisk používá správně přiřazený soubor CTB.
• [10194] Opraven tisk stínovaných modelů do PDF.
• [10277] Je možné změnit šrafování řezu poté, co je výkres vytvořen.
• [10281] Byl vyřešen specifický případ, kdy mizely kóty byly z rozložených výkresů.
• [10238] Byl opraven stabilitní problém při přejmenovávání výkresů ve Správci dokumentů.

DSTV
• [9438] Spřahovací trny s rozdílnými délkami připojenými ke stejnému prvku se v DStV-BOM zobrazují správně.

GRAITEC ADVANCE MANAGER
• [9896] Je možné přenést kotvy z verze 2012 do 2013 pomocí funkcionality Import/Export.
• [9924] Byl opraven stabilitní problém v aplikaci Defaulty s uživatelskou databází.
• [9925] Byl opraven specifický problém z konverzí preferencí z verze 2012 do 2013.

IMPORT/EXPORT
• [8933] Import CIS/2 importuje také označení dílů.
• [9619] Mapování ve funkcionalitě import/export v Advance Steel 2013 funguje po instalaci verze 2013.
• Několik vylepšení v importu betonových objektů.

POSUZOVÁNÍ PŘÍPOJŮ
• Několik vylepšení posouzení přípojů podle EC3.

PŘÍPOJE
• Několik vylepšení a oprav v nových uživatelských přípojích.
• Vylepšené mezerování v nových makrech střešní/stěnové vzpěry/táhla.
• [6843] Přípoj Sloup dvojitý nosník: Opraven kosmetický problém s překreslováním.
• [7026] Přípoj patní deska trubky: Opraven tvar plechu prstence pro případ šikmých sloupů.
• [8893] Přípoj úhelníky: Možnost otočit šrouby funguje s obdélníkovými trubkami.
• [9296] Přípoj jednostranný čelní plech: Je možné změnit polohu šroubu.
• [9318] Styk přes příložky: Opraven styk spoje.
• [9455] Zábradlí: Opraveno ořezávání šikmého okopu podle sloupků.
• [9520] Komponenty uživatelských přípojů: Manuální úpravy se zachovávají také v případě, že je vybraná volba „vytvořit svar“.
• [9520] Uživatelské přípoje: Závislé přípoje se modifikují podle řídícího přípoje správně.
• [9739] Uživatelské přípoje: Ohýbané plechy jsou podporovány funkcionalitou uživatelské přípoje.
• [9744] Šrouby na plechu komponenty uživ. přípoje se správně modifikují posunutí plechu nebo rotaci.
• [9828] Přípoj 2 vaznic plechem: Opraveno načítání knihovny.
• [9851] Výztuhy: Opravena poloha horní/dolní pro poloviční výztuhy.
• [9892] Byl opraven problém se stabilitou knihovny přípojů.
• [9901] Střešní vzpěry/táhla: Byl vyřešen specifický případ, kdy přípoj nemohl být vytvořen.
• [9902] Komponenta uživ. přípoje distanční plech k šroubu: Zachovává přiřazenou polohu šroubu.
• [9904] Komponenta uživ. přípoje distanční plech: Opraveno zešednutí neaktivních polí.
• [9906] Komponenta uživ. přípoje plech k hraně plechu: Vylepšeno polohování plechu.
• [9956] Připojení 2 vaznic ohýbaným plechem: Opraveno zešednutí aktivních polí.
• [9957] Metsec paždík ke sloupu: Aktualizovaný průměr šroubu pro širokou kontaktní plochu.
• [10010] Uživatelské přípoje zachovávají přiřazení šroubů.
• [10012] Komponenta uživ. přípoje šroub na nosníku: opraveno polohování na zkrácených nosnících.
• [10014] Komponenta uživ. přípoje Nosník na objekt, reference k objektu: Opraveno polohování pro odsazení nosníky.
• [10096] Byl opraven problém s nadměrně velkými boxy přípojů v některých případech.
• [10180] Přípoj 2 vaznic plechem: Rozdělení pole šroubů pro umožnění jednotlivých děr ve vzpěrách.
• [10218] Zábradlí: Opraveno připojení sloupků s T-plechy.
• [10225] Přípoj jednoduchý styčník: Byl opraven jeden problém při vytváření přípoje s nastavením parametrů z knihovny.

MODELOVÁNÍ
• Je možné otevřít dialogový panel uživatelského přípoje pomocí místní nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši.
• Byl opraven problém se stabilitou kruhového pole.
• [6140] Vylepšena rychlost uchopovacích bodů průsečík a zdánlivý průsečík.
• [9331] Byl opraven jeden případ, kdy nebylo možné správně nastavit hloubku díry v plechu.
• [9359] Rozložení objektů na ACIS tělesa zachovává obrysové úpravy.
• [9535] Polynosníky lze rozložit na ACIS tělesa také na AdvanceCADu.
• [9664] Složené nosníky se na AdvanceCADu korektně zrcadlí.
• [9783] Byl opraven jeden případ, kdy se díry nevrtaly skrze ohýbaný plech.
• [9829] XYZ filtry fungují také na posunutém USS.
• [9854] Byl vyřešen jeden případ, kdy se šrouby na ohýbaném plechu neumísťovaly korektně.
• [9866] Definice míst souřadného systému na uživatelském průřezu se chytá obrysových bodů.
• [9978] Byl opraven jeden případ se skriptem na jednom modelu.
• [10370] Kruhový plech znovu funguje.

POLOŽKOVÁNÍ
• [9285] Otočené šrouby již nevytvářejí rozdílené číslo hlavního dílu.
• [9610] Byl vyřešen jeden případ, kdy přípojem řízený objekt změnil své číslo položky, poté co byl vytvořen identický přípoj.
• [9740] Byl opraven jeden případ, kdy standardní díl – šablona nedostala v modelu správné číslo dílce.

Poznámka:
Číslo v závorkách [xxx] značí číslo problému v systému GRAITEC Helpdesk.

Určeno pro Advance Steel 2012 s SP 2

17. 12. 2012
183 MB
17. 12. 2012
147 MB

Určeno pouze pro síťové licence produktů Advance 2011.